Brussels

De advocaten van Foley’s Brusselse vestiging — vloeiend in het Engels, Frans, Nederlands, Duits, Italiaans en Portugees — bieden ons uitgebreide mogelijkheden u bij te staan in een breed scala van Europese en Amerikaanse juridische kwesties. Ongeacht of een Europees bedrijf juridische ondersteuning zoekt in de Verenigde Staten of een Amerikaans bedrijf een vertegenwoordiging in Europa nodig heeft: wij hebben de mensen en de middelen om de uitdagingen van een zich ontwikkelende internationale markt aan te gaan.

Ondersteuning van Europese klanten in de Verenigde Staten

Onze Brusselse vestiging biedt onze Europese klanten een opstap naar de Verenigde Staten om toegang te krijgen tot Foley’s veelomvattende waaier aan juridische diensten. Foley’s advocaten die in Brussel gestationeerd zijn of die daar geregeld werken, zijn snel beschikbaar voor advies inzake de meest uiteenlopende Amerikaanse juridische kwesties op het gebied van bijvoorbeeld handel, regelgeving, procesvoering, intellectueel eigendom, anti-trustwetgeving, etc. Ongeacht of onze Europese klanten ondersteuning nodig hebben bij het opstellen van contracten, bij octrooi-aanvragen of bij onderhandelingen, onze Brusselse vestiging biedt deze juridische dienstverlening op doeltreffende en efficiënte wijze. Onze uitgebreide ervaring strekt zich uit van coördinatie van procesvoering op zakelijk gebied en op het gebied van intellectuele eigendom tot ondersteuning bij fusies en overnames in de Verenigde Staten en Europa voor velerlei bedrijven in uiteenlopende bedrijfstakken zoals voeding, biowetenschappen, nanotechnologie, mechanica en elektromechanica.

Brede expertise in Europees recht

Onze Brusselse vestiging biedt ondersteuning bij talloze kwesties met betrekking tot Europees recht (EU-recht) en de overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (EER-overeenkomst). We volgen de juridische ontwikkelingen, met inbegrip van de Europese jurisprudentie, op de voet, met name op het gebied van intellectueel eigendom, internationale handel, anti-trust, regelgeving, interne markt, informatiemaatschappij, milieuwetgeving, sociale wetgeving en wetgeving inzake gezondheidszorg; we interpreteren deze ontwikkelingen vanuit Europees oogpunt, met inbegrip van de mededingingsaspecten, voorschriften en handelsrecht.
Daarnaast bieden we uitgebreide juridische ondersteuning aan Amerikaanse bedrijven die zich hebben gevestigd in Europa, inzake juridische obstakels op nationaal niveau. Onze inspanningen op het gebied van EU-regelgeving concentreren zich met name op het proces waarmee EU-beleid en -wetgeving worden ontwikkeld en bepaald, en de implementatie ervan op nationaal niveau. We geven ook advies op het gehele terrein van handelsrechtmateries die betrekking hebben op het vrije verkeer van goederen en diensten binnen de internationale markt, met inbegrip van talloze douaneformaliteiten (van import- en exportheffingen tot voorkeursbehandeling en tariefschorsing, inclusief bindende tariefinlichting (BT) en kwijtschelding of navordering van rechten en handelsbelemmerende maatregelen als anti-dumping, compenserend recht en handelsbarrièreverordeningen).

Onze Brusselse vestiging, gespecialiseerd in materies zoals Europese anti-trust, handel, productvergunningen, gegevensbescherming, interne markt en milieu (inclusief REACH), adviseert klanten over de invloed van bestaande en aanstaande Europese wetgeving op hun bestaande en geplande bedrijfsactiviteiten. Daarnaast ondersteunen Foley’s advocaten klanten bij onderhandelingen met hoorzittingen bij instellingen als de Europese Commissie, het Europees Parlement en nationale mededingingsautoriteiten. Foley’s advocaten vertegenwoordigen ook klanten bij procesvoeringen voor het Gerecht van eerste aanleg, het Hof van Justitie van de Europese Unie, het EVA-Hof en nationale gerechtshoven. We staan in permanent contact met de verschillende Europese instellingen en volgen pro-actief de initiatieven en activiteiten van de Europese Unie die van invloed kunnen zijn op uw belangen. We begrijpen dat actuele en accurate informatie van essentieel belang is voor u om te kunnen anticiperen op de mogelijke invloed van geplande ontwikkelingen op uw bedrijfsactiviteiten en deze met succes te kunnen implementeren.

Our Brussels office provides assistance with numerous issues concerning European Union (EU) law and the European Economic Area Agreement (EEAA). We carefully monitor legal developments, including the European case law, in the areas of intellectual property, international trade, antitrust, regulatory, internal market, information society, environmental, social, and health care law — interpreting these developments from the European perspective, including competition matters and regulatory and trade law work.

In addition, we offer comprehensive legal services on national business law issues to U.S. companies based in Europe. Specifically, our EU regulatory law work concentrates on the process by which EU policies and legislation are developed and enacted and their implementation at the national level. We also advise on a full range of trade law issues affecting the free movement of goods and services within, out of, and into the international market, including numerous customs matters (from import and export duties to preferential treatment and tariff suspension, including binding tariff information (BTI) as well as the remission or recovery of duties, and trade defense measures like anti-dumping, countervailing duty, and trade barriers regulation (TBR) actions.

With particular strength in the fields of European antitrust, trade, product licensing, data privacy, internal market issues, and the environment (including REACH), our Brussels office advises clients on the impact of existing and forthcoming European law on their existing and proposed business activities. Additionally, Foley attorneys assist clients in the negotiations with and hearings before institutions such as the European Commission, European Parliament, and national competition authorities. Foley attorneys also represent clients in litigations before the General Court, the Court of Justice of the European Union, the EFTA Court, and national courts. Our contacts with various European institutions are ongoing, and we proactively track initiatives and activities of the European Union that may affect your interests. We understand that up-to-date and accurate information is essential to helping you anticipate and successfully manage the likely impact of proposed developments on your businesses.

Our European clients use our Brussels office as a gateway into the United States to access Foley's extensive array of legal services. Foley attorneys based in Brussels, or who work in the office on a regular basis, are readily available for consultations on a wide variety of U.S. legal matters ranging from business, regulatory, litigation, intellectual property, and antitrust law, among others. Whether our European clients need assistance with preparation of contracts, patent applications, or negotiations, our Brussels office provides these legal services effectively and efficiently. We have extensive experience coordinating business and intellectual property litigation as well as assisting with mergers and acquisitions in the United States and Europe for a broad range of companies in a variety of industries, including food and beverage, life sciences, nanotechnology, and mechanical and electromechanical.